Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
strona główna
Strona główna
O firmie
O produktach
Przepisy
Kontakt

Aktualności - Regulamin konkursu
Regulamin konkursu "Zaproś oliwę do swojej kuchni” § 1. 1. Organizatorem konkursu jest spółka Poltrade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 2. Adres do korespondencji Organizatora: ul. ul. Romanowicza 19 B, 30-702 Kraków. 3. Adres strony internetowej Organizatora: www.oliwazoliwek.com 4. Adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs.gocciadoro@gmail.com. 5. Profil Organizatora na stronie www.facebook.com: www.facebook.com/GocciaDoroZdrowaKuchnia § 2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie potrawy z użyciem oliwy z oliwek, zrobienie jej zdjęcia i przesłania go wraz z dokładnym przepisem na adres mailowy Organizatora konkursu. § 3. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie potrawy oraz dokonanie, w terminie od dnia 21 października 2013 roku do dnia 15 grudnia 2013 roku (czas trwania Konkursu), łącznie następujących czynności : a. wykonanie potrawy z użyciem oliwy z oliwek b. przesłanie na adres poczty elektroniczny Organizatora wiadomości e-mail, w której zostanie zamieszczone: • imię i nazwisko Uczestnika, • zdjęcie potrawy wraz z przepisem, • oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego treść”, 3. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej będzie oznaczało zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. 4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie może dokonać tylko jedna osoba – autor potrawy. Można dokonać dowolnej liczby zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie. 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 6. Z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż: a. samodzielnie i własnoręcznie wykonał konkursową potrawę, b. przysługują mu wszelkie i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do zdjęć (filmu video) wykonanej przez niego potrawy. 7. Z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia / zdjęć / filmu video z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/filmu video za pośrednictwem dowolnego medium w celach zgodnych z przeprowadzanym przez Organizatora Konkursem. § 4. Wszystkie zgłoszenia nie spełniające warunków, o których mowa w § 3 nie będą podlegać ocenie jury Konkursu. § 5. 1. Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych zgłoszeń wg przyjętych przez siebie kryteriów, dokona ich kwalifikacji oraz przyzna nagrody, w ten sposób, iż przyzna: • 8 identycznych nagród – co tydzień jedną spośród wszystkich nadesłanych prac 2. Oceny zgłoszeń dokona jury Konkursu w składzie: Dominika Cisowska, Witold Radoń, Magdalena Dąbrowska. 3. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na profilu Organizatora na stronie www.facebook.com w następujących terminach: • 04/11/2013 • 11/11/2013 • 18/11/2013 • 25/11/2013 • 02/12/2013 • 09/12/2013 • 16/12/2013 • 23/12/2013 5. Wszyscy Nagrodzeni Uczestnicy zostaną zawiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail. 6. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani będą do przesłania Organizatorowi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5: a. swojego adresu zamieszkania wraz z numerem telefonu w celu nadania przesyłki z nagrodą. 7. W przypadku nieprzesłania przez Nagrodzonego Uczestnika wszystkich danych, informacji lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6 powyżej w terminie tam wskazanym, Organizator może podjąć decyzję o pozbawieniu Nagrodzonego Uczestnika nagrody. 8. Po otrzymaniu wszystkich danych, informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na jego koszt kurierem na adres zamieszkania podany przez Nagrodzonego Uczestnika we wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej. § 6. 1. Za wygraną w konkursie zostaną przyznane nagrody: Dla ośmiu wyróżnionych osób po jednym zestawie produktów Goccia D’oro: • Oliwa z oliwek Extra Vergine Prestige • Oliwa smakowa czosnek • Oliwa smakowa czosnek + papryczka • Olej z orzecha włoskiego • Zestaw 3 pesto 2. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, tak więc nie podlega ona opodatkowaniu z tytułu przychodu dla osób fizycznych. § 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, a w szczególności reklamacje dotyczące wyłonienia Nagrodzonych, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie do dnia 31 grudnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora. Reklamacja winna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz szczegółowy opis reklamacji z powołaniem na fakty i dowody na uzasadnienie reklamacji. § 8. 1. Z chwilą zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej Licencji, na korzystanie z przedmiotu przysługujących Uczestnikowi praw autorskich lub pokrewnych w zakresie zamieszczenia ich na stronach internetowych, portalach i serwisach Organizatora i innych osób, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 2. Licencja, o której mowa powyżej wydana jest bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia, w zamian za możliwość udziału w Konkursie. 3. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania do zdjęć (filmów video) zgłoszonych do Konkursu autorskich praw zależnych i dysponowania nimi. 4. Organizator ma prawo do zamieszczenia zgłoszonych do Konkursu zdjęć (filmu video) na stronach internetowych, portalach i serwisach Organizatora i innych osób, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imion i nazwisk. § 9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw związanych z ochroną wizerunku oraz autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zdjęciami (filmem video). W wypadku naruszenia praw związanych z ochroną wizerunku bądź autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. § 10. 1. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, t.j.) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych oraz w celu koniecznym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora. 3. Organizator zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej. 4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. § 11. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z przyczyn od niego niezależnych nieprawidłowości działania strony internetowej Organizatora, poczty elektronicznej służącej oraz za działania osób trzecich mogące w jakikolwiek sposób zakłócić przebieg Konkursu oraz za działania poczty, firmy świadczącej usługi kurierskie, a także za wady fizyczne nagród. 2. Podanie przez Uczestnika danych lub informacji nieprawdziwych lub naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, uprawnia Organizatora do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu lub o pozbawieniu Nagrodzonego Uczestnika go nagrody. W takich przypadkach jury Konkursu może wybrać w miejsce Uczestnika pozbawionego prawa do nagrody innego Nagrodzonego Uczestnika zgodnie z Regulaminem. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu nienaruszających jego podstawowych zasad. Zmiany te będę niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Organizatora. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.